top of page
pralnia-regulamin

regulamin

regulamin-01-01-01-01.png

Pralnia karolina
ul. Kaliny Jędrusik 5, lokal U1, Warszawa
Regulamin pralni Pralnia Kalina określa warunki Usług Pralniczych
         1. Wstęp
         a. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pralni Pralnia Kalina
prowadzonej przez Pralnia Kalina Rafał Matak z siedzibą przy ulicy: Wiosenna2/220 , 0-749 Warszawa, NIP
1132348700, REGON: 367492409
       b. Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):
biuro@pralniakalina.pl, ul. Kaliny Jędrusik 5 lok. U1, 01-748 Warszawa, (dostępny w dni robocze od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00-17.00)
           2. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
       a. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie Usług Pralniczych ; w przypadku gdy osoba fizyczna nie ukończyła lat 18, lub mając ukończone lat 18 nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych – do złożenia zamówienia lub korzystania z innych usług Pralni potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
           b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
           c. Usługodawca – Pralnia Kalina Rafał Matak z siedzibą przy ulicy: Wiosenna2/220 , 0-749 Warszawa,
NIP 1132348700, REGON: 367492409
           d. Pralnia – miejsce w którym jest świadczona Usługa Pralnicza przez podmiot działający w imieniu
Usługodawcy na rzecz Klienta;
           e. Usługa Pralnicza – odpłatna usługa prania lub/i czyszczenia odzieży oraz innych materiałów
wymienionych w Cenniku wykonywana przez Pralnię zgodnie z niniejszym Regulaminem;
           f. Odzież – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem Usługi Pralniczej
           g. Cennik – lista zawierająca ceny brutto za wykonywaną Usługę Pralniczą
           h. Pranie brudne – rzecz lub rzeczy przekazywane przez Klienta do Pralni w celu wykonania Usługi
Pralniczej;
           i. Pranie czyste – rzecz lub rzeczy zwracane przez Pralnię do Klienta po wykonaniu powierzonej
Usłudze Pralniczej
           j. Pranie – Pranie brudne lub Pranie czyste
           k. Nadawca – Klient posiadający Pranie brudne zlecający Usługę Pralniczą
           l. Odbiorca – Pralnia
           m. Kierowca – osoba działająca na rzecz Usługodawcy odbierająca Pranie brudne od Klienta lub
zwracająca Klientowi Pranie czyste;
           n. Dowód dostawy – dokument potwierdzający Nadanie prania
           o. Nadanie prania – przekazanie Prania brudnego Kierowcy
           p. Odbiór prania – przekazanie Prania czystego przez Kierowcę
           q. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zlecenie usługi prania, z akceptacją wszystkich
postanowień tego regulaminu.
           r. Umowa o dzieło – zobowiązanie usługodawcy do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do
zapłaty wynagrodzenia zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego.
           s. Cena Ustalana Indywidualnie – Cena za Usługę Pralniczą nieobjęta cennikiem ustalana z Klientem
przez Personel Pralni przed przystąpieniem do wykonania Usługi Pralniczej.
       t. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel oraz dni wolnych od pracy określonych
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4 poz. 28 z późń. zm.);
           u. Strona ( Strona umowy ) – Usługodawca lub Klient; zwani łącznie również: Stronami ( Stronami
umowy );
           v. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ.U. 2014, poz. 827);
           w. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny ( t.j. DZ. U. z 2014r., poz. 121
z późn. zm. )
           x. Treść ( treści ) – treści i obiekty multimedialne ( np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy
graficzne, zdjęcia lub filmy ), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych ( t.j. DZ.U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późń. zm. ) oraz wizerunki osób fizycznych, które są
zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu, np. poprzez zawarcie odesłania
internetowego ( linku ) do innej strony internetowej;
           y. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do
uniknięcia lub zapobieżenia mu przez Strony ( jak np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, kataklizmy,
w tym powodzie, pożary, trąby powietrzne );

           3. Postanowienia ogólne
       a. Usługodawca świadczy usługi prania, prasowania oraz prania i prasowania, czyszczenia odzieży i przedmiotów.
           b. Usługodawca nie świadczy usługi prania dywanów. Usługodawca zleca pranie dywanów, będąc
pośrednikiem między wykonawcą, a klientem.
           c. Oddanie Prania brudnego do Pralni wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i podmioty współpracujące
z Usługodawcą, w celu właściwej realizacji Usługi Pralniczej. Powyższe stanowi warunki konieczne do zawarcia
umowy i do korzystania z Pralni Pralnia Kalina.
         d. W ramach Usług Pralniczych do prania lub/i czyszczenia przyjmowana jest:
         e. odzież posiadająca fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
         f. zasłony, firany, rolety posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/ konserwacji
         g. dywany posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania i konserwacji,
         h. koce, narzuty posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/ konserwacji
         i. pościel, kołdry, poduszki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
         j. ręczniki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
         k. Buty, torebki, plecaki
         l. zabawki posiadające fabryczne oznakowanie dotyczące sposobu prania/konserwacji
         m. Pranie brudne oddane do Pralni bez oznaczenia fabrycznego dotyczącego sposobu
prania/konserwacji Pralnia przyjmuje wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń przekazanego prania (dotyczy każdego asortymentu);
         n. Zasięg terytorialny działania Usługodawcy obejmuje miasto Warszawa oraz gminy okoliczne
w promieniu 15km od pralni.
         o. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści
bezprawnych).
         p. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem strony
www.pralniakalina.pl w szczególności prawa autorskie, znak produktowy, wchodzące w jego skład elementy
graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują
Wykonawcy lub podmiotom, z którymi Wykonawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów ze strony www.pralniakalina.pbez zgody Usługodawcy.
         q. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie przed
zawarciem Umowy o dzieło za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie
głównej serwisu: ????????????????????? oraz sporządzić jego wydruk. Na żądanie Klienta Wykonawca
udostępni Klientowi niniejszy Regulamin również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
Rgulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
         r. Informacje o produktach podane na stronie www.strefa-prania.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
         s. Informacja o cenach i usługach podawana na stronie: mają charakter informacyjny i nie są ofertą
handlową w rozumieniu prawa w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo
zmiany, bądź anulowania podanych cen i usług.
         t. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów umieszczane są na stronie internetowej
w celach poglądowych.

4. Zasada świadczenia usług i składania zamówień
       a. W ramach Usług Pralniczych, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
         b. Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie oferowanych Usług Pralniczych.
         c. Do Usługi Pralniczej Usługodawca przyjmuje rzeczy posiadające oznakowanie producenta dotyczące sposobu prania/czyszczenia.
         d. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi Pralniczej w przypadku braku informacji producenta
co do sposobu prania/czyszczenia powierzanego Prania lub w przypadku jeżeli Klient dostarczył pranie
w znacznym stopniu uszkodzenia, lub zabrudzenia zagrażającemu, życiu lub zdrowiu obsłudze pralni lub
uszkodzeniu prania, w tym prania osób trzecich powierzonego pralni Pralnia Kalina.
         e. Obsługa pralni poinformuje o ryzyku uszkodzenia prania Klienta, jeżeli to, nosi znamiona osłabienia
struktury materiału, w takiej sytuacji Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prania po wykonaniu usługi.
         f. Informujemy że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za zdobienia, elementy doczepiane,
suwaki, wsuwki do kołnierzyków, zakończenia sznurków. Są to elementy które podczas pracy pralnicy mogą
zostać samoistnie odczepione, lub wypłukane. Klient powinien samemu odpruć, odczepić powyższe elementy,
przed przekazaniem do prania. Pozostawienie wymienionych elementów przy oddawaniu odzieży do prania, jest równoznaczne z akceptacją ryzyka utraty lub uszkodzenia drobnych doczepianych elementów zdobiących lub funkcjonalnych przez Klienta.
         g. Umowa o świadczenie Usług Pralniczych zamawianych
         h. drogą telefoniczną zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę telefonicznie lub
wiadomością SMS godziny odbioru Odzieży od Klienta (dot wyłącznie odbioru u klienta).
         i. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi
stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości i bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
         j. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą
Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi.
         k. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
         l. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, a także w sposób odpowiadający
utrwalonym zwyczajom;
         m. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
         n. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów
oraz dla Wykonawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich
przysługujących im uprawnień;
         o. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia
praw Usługodawcy, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
         p. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych
Klientów;
         q. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
       r. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta
Regulaminu.
         s. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy o dzieło, w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, złożoną Wykonawcy przez Klienta.
         t. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia Usługi Pralniczej złożonego przez
Klienta, który wcześniej nieterminowo regulował należności za wykonaną Usługę Pralniczą lub w sytuacji, gdy
autentyczność Zamówienia Usługi Pralniczej drogą elektroniczną budzi uzasadnioną wątpliwość.
         u. Informacja o terminie przyjazdu Kierowcy jest podawana każdorazowo po danym zamówieniu Usługi
Pralniczej drogą telefoniczną poprzez rozmowę, SMS lub wysłanie wiadomości e-mail.

W celu realizacji Zamówienia Klient jest obowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych
umożliwiających wykonanie umowy przez Usługodawcę, czyli: imienia i nazwiska lub firmy Klienta; adresu
(ulica, numer domu/lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym); numeru telefonu kontaktowego.
         5. Ceny, płatności oraz przyjęcie Prania
       a. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Pralni jest
odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z w/w usług zamieszczone zostaną w taki sposób,
aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z w/w usług.
         b. Ceny świadczenia Usług Pralniczych są wyrażone w złotych polskich, jak również stanowią ceny
brutto tzn. zawierają podatek VAT.
         c. Wysokość opłaty za Usługi Pralnicze określa cennik znajdujący się w lokalu, ceny na stronie
www.pralniakalina.pl są cenami poglądowymi. W przypadku rzeczy nieobjętych cennikiem, cenę za usługę
określa indywidualnie personel Pralni przed przystąpieniem do wykonania zleconej Usługi Pralniczej.. Po
akceptacji ceny przez Klienta Usługodawca przystępuje do Usługi Pralniczej.
         d. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Usługę Pralniczą w następujący sposób:
         e. gotówką w pralni po podsumowaniu przez pracownika pralni ceny i określeniu terminu za wykonanie
usługi;
         f. kartą płatniczą w pralni po podsumowaniu przez pracownika pralni ceny i określeniu terminu za
wykonanie usługi;
         g. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Odzieży, które miało miejsce w
okresie od Nadania Prania Brudnego do momentu Odbioru Prania przez Klienta z wyłączeniem przypadków
opisanych pkt 3m, 4d, 4e, 4f .
         h. Czas realizacji Usługi Pralniczej wynosi standardowo 72 godzin chyba, że specyfika prania/czyszczenia stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od Nadania Prania do chwili Odbioru Prania, nie uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka sztuk Odzieży o
różnym czasie realizacji usługi Odbiór prania następuje po skompletowaniu całości Zamówienia, z
uwzględnieniem wszystkich terminów.
         i. Czas realizacji Usługi Pralniczej dywanów wynosi 10 dni chyba, że specyfika prania/czyszczenia
wymaga, stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od Nadania Prania do chwili Odbioru Prania, nie
uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt.
         j. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Zamówienia były realizowane w najkrótszych możliwych
terminach.
         k. Podstawą przyjęcia prania jest podanie przez klienta danych które jednoznacznie pozwolą go
zidentyfikować. Zlecanym jest podanie Imienia, Nazwiska i numeru telefonu Klienta. Podanie danych jest
równoznaczne z akceptacją przepisów o RODO i wyrażeniem zgody Klienta, że podmiot Pralnia Kalina Rafał
Matak z siedzibą przy ulicy: Wiosenna2/220 , 0-749 Warszawa, NIP 1132348700, REGON: 367492409 będzie
administratorem Państwa danych osobowych, które będą przechowywane w sposób bezpieczny w rozumienia ustawy o RODO w bazie danych klientów Pralnia Kalina i będą wykorzystane do informowania Klienta o przyjęciu prania, wykonaniu usługi, w celu identyfikacji zlecenia oraz w celu przekazania informacji na temat obowiązujących promocji.
         l. Po dokonaniu zamówienia i opłaceniu usługi, Pracownik wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą,
wręcza druk: Potwierdzenie Klienta, który jest podstawą wydania prania przy jego odbiorze.
       m. W przypadku zagubienia przez Klienta Potwierdzenia Klienta, pracownik pralni wyda pranie po
okazaniu jego danych z dokumentu tożsamości
       n. Potwierdzenie Klienta, zawiera numer zlecenia, wyszczególnia wszystkie oddane składowe prania
będące przedmiotem umowy o dzieło oraz zawiera komentarze Pralni na temat wad lub innych uwag
Pracownika Pralni w chwili przyjmowania prania. Klient akceptuje ten stan rzeczy przez wyrażenie zgody, które
jest równoznaczne z opłaceniem usługi.
       o. Przy odbiorze Prania sugerujemy, aby Klient sprawdził Odbierane Pranie pod względem ilościowym.
Każda niezgodność ilościowa musi być zgłoszona w momencie Odbioru Prania. Odbiór Prania od Pracownika
Pralni jest równoznaczny z potwierdzeniem zgodności ilościowej Prania.
       p. Klient w chwili Odbioru Prania zobowiązany jest do wyjęcia odzieży z opakowania foliowego oraz
sprawdzenia jego zawartości. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt
Pracownikowi Pralni. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Odzieży będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po
pisemnym zgłoszeniu przez Klienta w momencie odbioru pralni.
       q. Po wyjściu z Pralni, żadne reklamacje Klienta nie będą uwzględniane.
       r. Do każdej transakcji Usługodawca drukuje paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
       s. Minimalną wielkością powierzchni dywanów, do wykonania usługi pralniczej jest 1 m2, co oznacza, że
jeżeli wielkość dywanu będzie poniżej tej wielkości, klient zostanie obciążony odpowiednią kwotą usługi
pralniczej za 1 m2 dywanu.
       t. Dokładna cena oraz paragon za usługę pralniczą dywanu będą podane i naliczane po wykonaniu
usługi.
       u. Powierzchnia dywanu jest liczona z zaokrągleniem w górę do 0.5 m2. (np. 3.2 m2 dywanu będzie
liczone jako 3.5 m2 dywanu)
       v. Dywany nie są rozwijane w Pralni, dlatego weryfikacja stanu dywanu odbywa się już podczas procesu
prania, w związku z czym Zleceniobiorca może odstąpić od wykonania usługi jeżeli dywan okaże się
zabrudzony fekaliami, substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu, lub będzie w bardzo kiepskim stanie,
sugerującym, iż dywan może całkowicie uszkodzić się podczas prania.
       w. Podszycie dywanu (zwłaszcza starego) może ulec pęknięciu w wyniku prania, Pralnia nie ponosi
odpowiedzialności za takie pęknięcia, jednak dywan zostanie podklejony, przywracając jego pełną
funkcjonalność

         6. Reklamacje
       a. Wyłącznie na odpowiedzialność Klienta czyszczona jest odzież: bez oznakowania fabrycznego wskazującego na sposób prania, skórzana, ze wstawkami ze skóry naturalnej lub tworzyw sztucznych,
z aplikacjami z cekinów i koralików oraz suknie ślubne, a także jak wspomniano w pkt. 4e i 4f oraz 5w.
         b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody których nie można było przewidzieć przed jej
przyjęciem:
         c. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia guzików, zamków w wyniku maglowania
zleconego prania.
         d. szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków
czyszczenia odzieży objętej Usługą pralniczą,
         e. błędnych informacji podanych przez Klienta w zamówieniu,
         f. ukrytych wad materiału z których wykonane są przedmioty objęte Usługą pralniczą. Jak również
dziurek do średnicy 3 mm.
         g. nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte Usługą pralniczą, a
także strzepania puchu z komór ubrania w wyniku nieszczelnych przeszyć, tych komór. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za odpryski/ubytki farby z guzików, klipsów, zatrzasków, zamków, powstałe podczas prania.
         h. usługa czyszczenia butów, nie jest usługą renowacji koloru oraz uszkodzonych elementów, dlatego
usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ubytki koloru, przetarcia, uszkodzenia obuwia
będące efektem zużycia naturalnego w wyniku eksploatacji, narażonej na czynniki zewnętrzne.
         i. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Odzieży objętej Usługą
pralniczą.
         j. Usługodawca informuje, że świadczenie Usług Pralniczych odbywa się dodatkowo zgodnie z
warunkami opisanymi poniżej, na co Klient wyraża zgodę:
         k. Pranie/czyszczenie nie powoduje odnowienia Odzieży do jej stanu pierwotnego, z chwili wytworzenia,
lecz wyłącznie odświeżenie jej wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdowała się w chwili oddawania do Pralni.
         l. Usługodawca zobowiązuje się wykonać zlecone Usługi z najwyższą starannością, jednakże nie
gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń, w szczególności plam starych lub takich które były
wcześniej zapierane.
         m. Za wystąpienie przypadku opisanego w pkt. 6h powyżej Usługodawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialność określonych art. 471-472 Kodeksu cywilnego.
         n. Jakość wykonania Usługi Pralniczej oraz stan ilościowy Odzieży Klient zobowiązany jest sprawdzić na
miejscu w chwili Odbioru prania, pod rygorem przyjęcia, że Usługa została wykonana w sposób prawidłowy,
zapis uzupełnia punkt 5o, 5p, a w szczególności 5q – czyli, po wyjściu z Pralni, żadne reklamacje Klienta nie
będą uwzględniane.
         o. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie nie później niż do 3 dni od Odbioru Prania
wówczas, gdy o przyczynie, która ją uzasadnia, dowie się już po Odbiorze Prania. W takim przypadku
reklamacja powinna mieć formę pisemną i musi zostać złożona nie później niż 3 dni po dacie Odbioru Prania na adres Usługodawcy.
         p. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Upływ terminu
na złożenie reklamacji, jak również decyzja Usługodawcy nie uwzględniająca reklamacji, nie pozbawiają prawa do dochodzenia stosownych roszczeń przed właściwym sądem na zasadach ogólnych. Usługodawca rozpatruje reklamacje po wpłynięciu pisemnej reklamacji wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
         q. Usługodawca zachowuje sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, jeżeli poprosi
o wydanie opinii przez Stowarzyszenie Pralników Polskich, a to nie zostanie wydane w czasie 14dni od
wpłynięcia reklamacji Klienta
         r. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach (w tym wyjątki) przewidzianych w przepisach art. 471 i art. 472 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zastrzeżeń w nich przewidzianych.
         s. Klient zgłaszający reklamację Prania jest obowiązany wykazać dokumentem rzeczywistą wartość
Odzieży (faktura VAT lub inny dowód zakupu), a w przypadku braku dokumentu potwierdzającego rzeczywistą wartość Odzieży inne wiarygodne dowody na tę okoliczność, umożliwiające przyjęcie bez wątpienia, że taka była wartość Odzieży. Przy wycenie Odzieży bierze się pod uwagę okoliczności takie jak wartość rynkową, okres używania i zużycia Odzieży etc.
         t. W przypadku gdy Klient otrzymuje pełne odszkodowanie za Odzież (to jest wedle wartości Odzieży z
daty nadania Prania Brudnego, uwzględniające jej zużycie od czasu zakupu), Odzież pozostaje w Pralni. W
przypadku częściowej utraty wartości Odzieży, Klientowi przysługuje zwrot Odzieży oraz częściowe
odszkodowanie.
         u. W przypadku nie odebrania przez Klienta Odzieży w terminie 90 dni, od dnia wskazanego jako termin
wykonania usługi, odzież zostanie przekazana instytucjom pożytku publicznego.

         7. Rozstrzyganie sporów
         a. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o właściwości miejscowej Sądu. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
         8. Dane osobowe/RODO
         a. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa
w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
         b. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
         c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych
może uniemożliwić przyjęcie zlecenia przez pracownika pralni, zgodnie z punktem 5k.
         d. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
         e. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania
ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

         9. Postanowienia końcowe
         a. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwempoczty e-mail lub telefonicznie.
         b. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne – nie będzie to miało wpływu na ważność czy skuteczność jego pozostałych
postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła prawna, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

bottom of page